CZ/DE/EN

Archeologická památková péče

Regionální muzeum v Teplicích p.o. je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče, a to v důsledku Udělení oprávnění k archeologické činnosti vydaného Ministerstvem kultury ČR a na základě Dohody o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů, uzavřené mezi Akademií věd ČR a Regionálním muzeem v Teplicích, ve smyslu ustanovení § 21, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro potřeby stavebníků zajišťujeme:

  • na základě žádosti stavebníka vypracovávání odborných stanovisek a vyjádření pro potřeby orgánů státní správy
  • provádění záchranných archeologických výzkumů hrazených stavebníkem, kdy je stavebníkem právnická nebo fyzická osoba a nutnost provedení ZAV plyne z jejího podnikání
  • provádění záchranných archeologických výzkumů nehrazených stavebníkem, kdy je stavebníkem fyzická osoba a nutnost provedení ZAV nevzniká v důsledku jejího podnikání

Jak postupovat v případě stavební činnosti:

  • již od doby přípravy tento záměr oznámit ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i.
  • podat žádost o Vyjádření ke stavební činnosti oprávněné organizaci
  • Regionální muzeum v Teplicích p.o. je oprávněnou organizací k zajišťování archeologické památkové péče (organizací, oprávněných k provádění záchranných archeologických výzkumů v místech působnosti Regionálního muzea v Teplicích, je několik)
  • v předstihu podat Oznámení o stavební činnosti (poštou či emailem)
  • k žádosti o Vyjádření ke stavební činnosti nebo k Oznámení stavební činnosti je nutné oprávněné organizaci poskytnout potřebné informace o projektu stavby s příslušnou dokumentací a informacemi o předpokládaném zásahu do terénu, nutné je také připojit snímek mapy (situační plán) s vyznačením místa stavby
  • umožnit ARÚ AV ČR, Praha, nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu

UPOZORŇUJEME, že není v našich možnostech reagovat na telefonická hlášení o stavebních akcích i vzhledem k tomu, že následně nemáme k dispozici všechny potřebné údaje včetně mapové dokumentace s konkrétním zaměřením akce!