CZ/DE/EN

Knihovna

Přístupnost knihovny

Knihovna je veřejně přístupná a knihy jsou půjčovány pouze prezenčně do studovny. Návštěvníci se musí řídit knihovním řádem.
Prosíme Vás, abyste se předem objednávali u vedoucí knihovny. Kontakty jsou uvedeny NÍŽE. Bez objednání nebudete obslouženi!
Knihovna teplického muzea je evidována na MK ČR pod evidenčním číslem 3233/2002. Sigla knihovny je TPE001.

Otevírací doba knihovny

úterý 9 – 11 a 12 – 15 hodin
čtvrtek 9 – 11 a 12 – 15 hodin

Návštěva knihovny je možná pouze po předchozí domluvě telefonem, emailem či osobně. V případě předchozí individuální domluvy je možné knihovnu navštívit i ve středu.

Kontakty

  • vedoucí knihovny, Mgr. Monika Novotná +420 412 359 013, 777 406 449
  • badatelna a půjčovna +420 412 359 035 a 412 359 032
  • e-mail: knihovna@muzeum-teplice.cz

On-line katalog odborné literatury
Knihovní řád
Přílohy ke knihovnímu řádu
Digitalizované svazky
Dějiny knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku

O knihovně

Knihovna Regionálního muzea v Teplicích pečuje o fond 85.000 svazků odborné literatury a knižních sbírek. Badateli jsou vyhledávány knihy ze sbírek rukopisů, starých tisků, bibliofilií  a regionální literatury. Ve správě knihovny jsou také dva typy historických knihoven, klášterní knihovna cisterciáků v Oseku a zámecká knihovna rodiny Clary–Aldringenů, doplněná o soubor rozličných vydání děl Johanna Wolfganga Goetha a Friedricha Schillera. Pro zodpovídání bibliografických a faktografických dotazů slouží  pro uživatele knihovny také internetové vyhledávání.

Fond odborné literatury je systematicky doplňován o knihy a časopisy (120 titulů) z  řady vědních oborů zastoupených v muzeu. Jedná se především o literaturu dějepisnou, archeologickou, uměleckohistorickou, z přírodovědy je zastoupena literatura z botaniky, zoologie, mineralogie, geologie a paleontologie. Orientaci v klasifikaci a pojmech rozličných odvětví lidské činnosti slouží badatelům příruční knihovna ve studovně knihovny. Vyhledávaným pramenem je fond regionální literatury, unikátní sbírkové literatury sedmnáctého až dvacátého století k dějinám Teplicka. Zaujme například ucelená řada soupisů lázeňských hostů, které byly vydávány každým rokem od  1800 do konce roku  1938. V nevelké sbírce rukopisů nalezneme dva objemné iluminované zpěvníky, graduál z roku 1560 a kancionál z roku 1566 českého literátského bratrstva v Teplicích, zhotovené v pražské dílně Jana Táborského z Klokotské hory.  Badatelsky je zajímavý soubor rukopisných soupisů lázeňských hostů z osmnáctého století. Fond starých tisků (z let 1501–1850) obsahuje vzácná vydání bohemikální literatury, první české tištěné bible, bylináře, kroniky, dějepisná pojednání, memoárovou  i teologickou literaturu. 

Vysokou úroveň české knižní kultury a snahy o obrodu moderní umělecké knižní vazby dokumentuje sbírka bibliofilií a faksimilií. Obdiv zasluhují práce českých knihařů 20. století, L. Bradáče, O. Blažka, K. Dudeška, manželů Jiroutových, J. Svobody, L. Hodného st. a dalších.               

Muzejní knihovna pečuje též o 24.000 svazků klášterní knihovny cisterciáků v Oseku v původním barokním mobiliáři z roku 1725. Obsahuje řadu prvotisků, rukopisů a bohemikální literaturu, pozoruhodné jsou gotické, renesanční a barokní vazby mnohých knih. Nalezneme zde stopy zmizelých šlechtických knihoven Rožmberků a Valdštejnů nebo českých humanistů 16. století. Na 18.000 svazků bývalé zámecké knihovny rodiny Clary–Aldringenů dokumentuje myšlenkové proudy ovlivňující v minulosti kulturu našich zemí. Latinský nápis v barokní knihovně v Oseku „Non spectaculo sed usui“ (Ne k podívané, ale k užívání) vyjadřuje i dnešní smysl práce knihovníků.

Akce K: Zkáza klášterních knihoven (virtuální výstava NK ČR)