CZ/DE/EN

Zákon č.106/1999 Sb.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

1. Název
Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Organizace byla zřízena Ústeckým krajem dne 28. 11. 2001, a to na základě zřizovací listiny
Ochrana sbírek muzejní povahy dle ustanovení § 10 odstavce 6 zákona č. 122/2000 Sb., které se snaží získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti.

3. Organizační struktura

 • Ředitel
 • Zástupce ředitele
 • Útvar ředitele
 • Provozní oddělení
 • Ekonomické oddělení
 • Oddělení organizační a vnějších vztahů
 • Archeologické oddělení
 • Přírodovědné oddělení
 • Historické oddělení
 • Knihovna
 • Konzervátorské oddělení

4. Kontaktní spojení
Muzeum

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
Zámecké náměstí 517/14
415 01 Teplice

4.2 Adresa úřadovny (pracoviště) pro osobní návštěvu
Viz bod 1 ve spojení s bodem 4.1 

4.3 Úřední hodiny
Pondělí a středa, 9 – 11 a 13 - 15 hodin

4.4 Telefonní čísla
412 359 000; 778 476 089

4.5 Čísla faxu
Nemáme k dispozici

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.muzeum-teplice.cz

4.7 Adresa e-podatelny
rmtp@po.kr-ustecky.cz

4.8 Další elektronické adresy
info@muzeum-teplice.cz
ID datové schránky: vpeu2dn

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu: 1065561399/0800
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně příspěvkové organizace v úředních hodinách.

6. IČ
00083241

7. DIČ
CZ00083241

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet
Rozpočet příspěvkové organizace 

9. Žádosti o informace
Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu příspěvkové organizace (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu příspěvkové organizace (viz bod 4.7), nebo do datové schránky příspěvkové organizace (viz bod 4.8).

10. Příjem žádostí a dalších podání
Ústní žádosti a stížnosti lze podávat v budově muzea a galerie (viz bod. 4.2) v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu příspěvkové organizace (viz bod. 4.2). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu příspěvkové organizace (viz bod 4.7), nebo do datové schránky příspěvkové organizace (viz bod 4.8)

11. Opravné prostředky
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:
- odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),
- odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c)
- sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3)
Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Ústecký kraj) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

12. Formuláře
Pro komunikaci s příspěvkovou organizací nejsou předepsány žádné formuláře.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/ 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

14.2  Vydané právní předpisy
Příspěvková organizace nevydává právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
Proti rozhodnutí příspěvkové organizace, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též „InfZ“), kterým příspěvková organizace odmítla poskytnout informaci na základě žádosti, lze podat odvolání dle § 16 InfZ.

§ 16
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

§ 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

15.1  Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník úhrad (viz přílohy) je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

15.2  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná podle § 16a odst. 7 InfZ nebyla přijata.

16. Licenční smlouvy
Žádné licenční smlouvy nejsou aktuální.

16.1  Vzory licenčních smluv
Vzorová licenční a podlicenční smlouva ve smyslu § 14a InfZ

16.2  Výhradní licence
Příspěvková organizace nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy ke stažení ZDE