CZ/DE/EN

Vnitřní oznamovací systém

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019, byla přijata opatření k ochraně osob oznamujících porušení práva.

Cílem zákona je poskytnout podporu a ochranu oznamovatelům, kteří oznámí své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly apod. (tzv. protiprávní jednání), o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní nebo obdobnou činností. Smyslem ochrany oznamovatelů je eliminovat jakékoliv sankce (odvetná opatření) směřovaná vůči nim v souvislosti s podanými oznámeními a přispět tak k ochraně veřejného zájmu.
 
Oznamovatelem ve smyslu zákona je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost a tímto jednáním jsou porušovány právní předpisy spadající do následujících oblastí vymezených zákonem: 
 
1) Finanční služby, povinný audit a jiné ověřovací služby, finanční produkty a finanční trhy
2) Daň z příjmu právnických osob
3) Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
4) Ochrana spotřebitele
5) Soulad s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
6) Bezpečnost dopravy, přepravy a provoz na pozemních komunikacích
7) Ochrana životního prostředí
8) Bezpečnost potravin, krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
9) Radiační ochrana a jaderná bezpečnost
10) Hospodářská soutěž, veřejné dražby a zadávání veřejných zakázek
11) Ochrana vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
12) Ochrana osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
13) Ochrana finančních zájmů EU
14) Fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU
 
Dále se oznámení může týkat jednání, které má znaky trestné činnosti nebo přestupku se sazbou pokuty alespoň 100 000 Kč a případného porušování zákona o ochraně oznamovatelů.
 
Oznámení by mělo obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.
 
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
 
Oznámení mohou být podávána prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Regionálního muzea v Teplicích, p.o., externího oznamovacího systému (Ministerstvo spravedlnosti ČR) nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).
 
Regionální muzeum v Teplicích, p.o. vydalo formou vnitropodnikové směrnice pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní či jiné obdobné činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.
 
Oznámení v rámci vnitřního oznamovacího systému Regionálního muzea v Teplicích, p.o. může oznamovatel podat následujícími způsoby:
 
1) Elektronicky na e-mailové adrese: maranova@muzeum-teplice.cz
 
2) Písemně v listinné podobě: na adresu příslušné osoby, Regionální muzeum v Teplicích, p.o., Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice, s označením obálky „NEOTVÍRAT – pouze k rukám příslušné osoby“     
Vzor k podání oznámení.docx      
Vzor k podání oznámení.pdf
3) Osobně: v budově Regionálního muzea v Teplicích, p.o., Zámecké náměstí 517/14, 415 01 Teplice. Osobní schůzku je možno sjednat telefonicky nebo e-mailem. O podaném oznámení bude se souhlasem oznamovatele sepsán písemný záznam.
4) Telefonicky na telefonní linku: 412 359 017  (telefonický hovor může být se souhlasem oznamovatele nahráván, příp. o sděleném oznámení bude sepsán písemný záznam).
 
Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a prošetření je: Zdenka Mařanová
 
Informace o přijetí oznámení, lhůta pro posouzení oznámení: 
Příslušná osoba posoudí, zda oznámení splňuje podmínky pro vyřízení v režimu Směrnice (EU), o tomto vyrozumí oznamovatele do 7 dnů od přijetí oznámení. 
Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o výsledku prošetření oznámení a o plánovaných či přijatých opatření do 3 měsíců od vyrozumění o přijetí oznámení. 
 
Přehled příslušných předpisů:
1) Směrnice EU  2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
2) Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
3) Metodika Ministerstva spravedlnosti ČR k přímé aplikovatelnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie
4) Vnitropodniková směrnice číslo 29