CZ/DE/EN

Články Zpráv a studií - řazené chronologicky

PV = Přírodní vědy, SV = Společenské vědy, KMT = Krajské muzeum Teplice, OVM Teplice = Okresní vlastivědné muzeum Teplice, RMT = Regionální muzeum v Teplicích

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 1 – 1965
Zprávy muzeí severozápadních Čech, s. 3-11
Budinský Peter: Prehistorické oddělení Oblastního muzea v Teplicích, s. 12-13
Vařeka Josef: Soupis lidových staveb v okrese Teplice, s. 13-18
Salášek V., Tyrpak C.&J.: Výskyt a hnízdění některých ptačích druhů v Severočeském kraji, s. 19-31

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 2 – 1966
Budinský Peter: Dokončenie expozície praveku v Oblastnom múzeu v Tepliciach, s. 3-14
Dejmek Vladimír: Z dějin rudného dolování na Chomutovsku, s. 14-20
Salášek V., Tyrpak C.&J.: Výskyt a hnízdění některých ptačích druhů v Severočeském kraji (dokončení), s. 20-33

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 3 – 1967
Bechyně Josef: Lidová hnutí na Mostecku v období Velké francouzské buržoazní revoluce, s. 3-8
Macek Jaromír: Vlastenecké divadlo a Teplice, s. 8-11
Urban Stanislav: Lázeňské sklo v Teplicích za doby biedermeieru, s. 11-15
Pěček Jan: Numismatické sbírky v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, s. 16-17
Brus Zdeněk - Tyrner Pavel: Chráněné druhy rostlin na vrchu Zlatník u Mostu, s. 18-21
Prachař Ota: Flora údolí Supí hory (Krušné hory), s. 21-25
Bárta Zdeněk - Eminger Josef: Ptáci devastovaných ploch Mostecka, s. 25-29

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 4 - 1968
Přírodní vědy
Krutský Norbert: Geologické práce o vápencových surovinách severozápadních Čech a jejich těžba po roce 1945, s. 3-14
Hradecká Dana: Příspěvek k poznání krátkostébelnatých kostřavových luk v milešovské oblasti Českého středohoří, s. 15-20
Vodnráček Jiří: Severské ptačí druhy v avifauně severních Čech, s. 21-29
Společenské vědy
Budinský Peter: Záchranný výskum knovízského sídliska v Bíline, s. 3-8
Sklenář Karel: Teplický archeolog František Olbricht (1788-1868), s. 9-17
Svátek Josef: Ze stavebního vývoje konventu v Kadani a v Mostě, s. 19-22
Budinská Jitka: Teplice v revolučním roce 1848, s. 23-30

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 5 - 1969
Přírodní vědy
Čada Mojmír - Dejmek Vladimír: Hora Svaté Kateřiny. Geologie ložiska a dějiny dolování, s. 3-23
Reichmann František: Zpráva o nálezu stříbrných rud na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách, s. 25-29
Kubát Karel: Chrobák vrubounovitý, Sisyphus schaefferi L., v Českém středohoří, s. 31-33
Společenské vědy
Budinský Peter: Malé prírastky archeologického oddelenia teplického múzea v rokoch 1966-1968, s. 3-8
Svátek Josef: Z dějin konventu řádu Svatého hrobu ve Světci u Bíliny (okr. Teplice), s. 9-18
Merhautová-Livorová A.: Kostel sv. Jakuba Většího ve Světci u Bíliny (okr. Teplice), s. 19-25
Lejsková-Matyášová Milada: Zámek ve Světci u Bíliny (okr. Teplice), s. 27-39

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 6 - 1970
Přírodní vědy
Elznic Antonín: Litofaciální vývoj a paleogeografie terciéru na Mostecku, Teplicku a Ústecku, s. 3-20
Reichmann František: Fluoritové ložisko Hradiště (okr. Chomutov), s. 21-30
Zvarič Bohdan: Další lokalita měkkýše Discus ruderatus (HARTM.), s. 31
Flasar Ivo: Nová zoologická expozice v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, s. 33-35
Klouček Antonín: Moldavské lesní sklářské hutě, s. 37-39
Společenské vědy
Budinská Jitka: Teplická agitační skupina Severák 1935 -1948, s. 3-8
Koukal Pavel: Od odborových spolků k odborovým organizacím horníků v severozápadních Čechách, s. 9-18
Grisa Miroslav: Severočeští skláři a vytváření odborové jednoty, s. 19-26
Macek Jaromír: Nález vzácné řezané gotické knižní vazby, s. 27-33
Budinský Peter: Výzkumy teplického múzea v rokoch 1947-1970, s. 35-40

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 7 - 1971
Přírodní vědy
Elznic Antonín: Strukturní a tektonické poměry na Mostecku, Teplicku a Ústecku, s. 3-13
Ktoda Jaroslav: Příspěvek ke geologickému vývoji tercierních vulkanitů v širším okolí Radejčína na Ústecku, s. 15-23
Reichmann František: Blahuňov, mineralogicky zajímavé naleziště v Krušných horách (okres Chomutov), s. 25-34
Společenské vědy
Wladhauser Jiří - Weber Vít: Sídliště podmokelské skupiny v Libochovanech (okr. Litoměřice), s. 3-22
Straub Enrico: Casanova jako národohospodář. Zpráva o neznámém spisu duchcovského knihovníka, s. 23-31
Procházka Jiří: Příspěvek k národnostní problematice Teplicka mezi dvěma světovými válkami, s. 33-43
Grisa Miroslav: Doprava severočeského uhlí po Labi v letech 1918-1938, s. 45-58
Kostková M. - Waldhauser J.: Výzkum na hradě Hamrštejně, s. 59-61

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 8 - 1972
Přírodní vědy
Krutský Norbert: Gustav Karel Laube, slavný teplický geolog. K 50. výročí úmrtí, s. 1-18
Zelenka Oldřich: Fosilní pryskyřice v severočeské hnědouhelné pánvi, s. 19-28
Kubát Karel: Aron plamatý (Arum maculatum L.) v Českém středohoří, s. 29-35
Společenské vědy
Líbal Dobroslav - Holanová Eva: Románský konventní chrám bývalého kláštera v Oseku (okr. Teplice), s. 1-11
Lejsková-Matyášová Milada: K architektonické a sochařské výzdobě zahrad, s. 13-22
Wladhauser J. - Holodňák P.: Z archeologických přírůstků teplického muzea za rok 1972, s. 23-29
Budinská Jitka: 75. Výročí teplického muzea a seminář etnografů v Teplicích, s. 30-33
Procházka J. - Macek J.: Z činnosti oblastního muzea v roce 1972, s. 33-36

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 9 - 1973
Přírodní vědy
Dejmek Vladimír: Jezerní důl. Báňskohistorický výzkum jihozápadního předpolí ložiska Cínovec-jih, s. 1-11
Reichmann F. - Fengl. M. - Novák F. - Jansa J.: Příspěvek k mineralogii fluoritového ložiska Moldava v Krušných horách, s. 13-25
Hradecká Dana: Variabilita Equisetum maximum L. v Milešovském středohoří, s. 27-38
Společenské vědy
Cvrk František: Podíl Ústecko-teplické dráhy na přepravě uhlí ze severočeské hnědouhelné pánve do 1. světové války, s. 1-6
Lejsková-Matyášová Milada: Švýcarská kamna v teplickém zámku, s. 7-14
Budinský Peter: Výzkumy a přírůstky archeologického oddělení teplického muzea v letech 1970-1971, s. 15-24
Waldhauser Jiří: Některé archeologické přírůstky teplického muzea z let 1972-1973, s. 25-33
Procházka J.: Výstavy v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích v roce 1973, s. 35-36
Macek Jaromír: Seminář pracovníků muzejních knihoven v Teplicích, s. 36-37
Budinská Jitka: Sběr dokladového materiálu v obcích Jenišův Újezd a Hrdlovka v r. 1973, s. 37-38

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 10 - 1974
Přírodní vědy
Elznic Antonín: Přínos geologie k hospodářskému rozvoji našeho kraje po roce 1945, s. 1-8
Hradecká Dana: Luční společenstva milešovské části Českého středohoří, s. 9-23
Flasar Ivo: Sbírka ptáků a savců Oblastního vlastivědného muzea v Teplicích, s. 25-50
Vondráček Jiří - Vondráčková Zuzana: K potravní specializaci sovy pálené (Tyto alba Guttata) vlivem mimořádných topických podmínek, s. 1-54
Společenské vědy
Bervic Rudolf: Cesta k socializaci vesnice na Teplicku, s. 1-16
Waldhauser Jiří: Pozdně halštatské a laténské sídliště v Tuchomyšli (okres Ústí n. L.), s. 17-23
Bubeník Josef: Nástin stavu bádání slovanského osídlení v severozápadních Čechách, s. 25-31
Procházka Jiří: Výstavy v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích v Čechách v roce 1974, s. 33-34
Dejmek Vladimír: Na Cínovci před 30 lety, s. 34-36

Zprávy a studie Okresního vlastivědného muzea Teplice, sv. 11 - 1975
Přírodní vědy
Reichmann František: Fluoritové ložisko Vrchoslav okr. Teplice, s. 1-16
Vysoký Václav: Střevlíkovití dolního toku řeky Bíliny (Coleoptera-Carabidae), s. 17-25
Táborský Ivan: (Semidalia notata (LAICH.) - (Col., Coccinellidae) - nový druh pro faunu Čech, s. 27-28
Vlček Miroslav: Ochrannářský průzkum obratlovců státní přírodní rezervace Francká hora v Českém středohoří, s. 29-42
Flasar Ivo - Laryšová Anastázie: Kabinet biologie v Oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, s. 43-50
Společenské vědy
Cvrková Marta: Pravěké osídlení ve Stadicích (Řehlovicích) o. Ústí n. L., s. 1-11
Jančárek Petr: Hospodářský a sociální stav společnosti v Hoře Svaté Kateřiny (o. Most) ve světle údajů berní ruly a fase tereziánského katastru, s. 13-23
Mrázková Dagmar - Procházka Jiří: Zkušenosti z činnosti odborné pracovny dějepisu a občanské nauky v oblastním vlastivědném muzeu v Teplicích, s. 25-31
Procházka Jiří: Výstavy v muzeu v roce 1975, s. 33-35
Macek Jaromír: Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích v letech 1970-1975, s. 35-37
Hlavní úkoly muzeí Severočeského kraje v 6. Pětiletce, s. 37-39

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 12 - 1976/77
KMT: Hlavní ukazatele činnosti Krajské sítě muzeí, s. 3-4
Tschunková Hana: Metodické řízení kronikářství v Severočeském kraji, s. 5-9
Budinská Jitka: První ročník muzejní školy práce 1977/1978, s. 10-11
Procházka Jiří: Aktiv muzejních a pedagogických pracovníků v Teplicích a spolupráce muzea a školy v letech 1976/77, s. 11-13
Procházka Jiří: Výstavní činnost Krajského muzea v letech 1976-1977, s. 14-18
Kačura G.: Zaniklé zdroje minerálních vod v západní části Severočeského kraje, s. 21-51
Flasar Ivo: Malakofauna stát. přír. rezervace Milá, okr. Most, s. 53-57
Flasar Ivo: Malakofauna stát. přír. rezervace Francká hora, okr. Teplice, s. 59-64
Vondráček Jiří : Moudiváček lužní v Severočeském kraji, s. 65-70
Waldhauser Jiří: Přehled archeolog. výzkumů teplického muzea v l. 1972-1975, s. 73-80
Jančárek Petr: K problematice mostecké společnosti na předělu 16. a 17. století, s. 81-106

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 13 – 1978
Budinský Peter: Návrh interpretace směrnic pro správu sbírek v muzeích a galeriích pro odbor archeologie, s. 5-28
Jančárek Petr: Metodická činnost v roce 1978, s. 29-32
Macek Jaromír: Vědeckovýzkumná činnost v roce 1978, s. 32-33
Procházka Jiří: Expozice a výstavy Krajského muzea v Teplicích v roce 1978, s. 34-35
Macek Jaromír: Publikace severočeských muzeí v letech 1976-1978, s. 35-37
Klůz Zdeněk: Sbírka ptačích vajec v Krajském muzeu v Teplicích, s. 41-55
Šmaha Jiří: Některé charakteristiky avifauny lounské části Českého středohoří, s. 57-67
Bubeník Josef: K původní podobě kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci (obec Bělušice, okres Most). Zpráva o archeologickém výzkumu, s. 71-82
Machač Josef: Vodní katastrofa na dole Döllinger u Duchcova v roce 1879, s. 83-92

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 14 – 1980
Procházka Jiří: Průběh a výsledky II. celonárodní soutěže kronikářů k 30. výročí Vítězného února v Severočeském kraji, s. 5-10
Janoušková Danuše: Výchovný systém Mládež a kultura v Krajském muzeu, s. 11-12
Jančárek Petr: Vývoj metodické činnosti Krajského muzea v Teplicích, s. 12-17
Zelenka Přemysl: Santonské pískovce na Ústecku, s. 21-28
Zelenka Oldřich: Tepelná metamorfóza uhelné sloje na kontaktu s vulkanity v severočeské hnědouhelné pánvi, s. 29-36
Flasar Ivo - Flasarová Marie: Zpráva o výzkumu edafonu (Mollusca, Isopoda) ve státní přírodní rezervaci “Slanisko” v Bylanech u Mostu a na náhradních lokalitách v Zaječicích (okr. Most) a Břvanech (okr. Louny), s. 37-45
Waldhauser Jiří: Sídla drobné šlechty v severním Pojizeří a na Liberecku, s. 49-65
Wondrák Eduard: Život a dílo žateckého rodáka Vavřince Spana ze Spanova (1530-1575), s. 67-76
Joza Jaroslav: Vliv vytváření severočeské hnědouhelné oblasti na národnostní strukturu obyvatelstva, s. 77-92
Bičík Zdeněk: Letecká válka na Teplicku, s. 93-96
Grulich Tomáš: Změna životního prostředí obyvatel zaniklé obce Jenišův Újezd, s. 97-116

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 15 – 1982
Jančárek Petr: Metodická činnost Krajského muzea v Teplicích, její současný stav a perspektivy, s. 3-5
Macek Jaromír: Dokumentace současnosti a muzejní knihovny, s. 6-9
KMT: Plán vědeckovýzkumné činnosti v muzeích Severočeského kraje na léta 1981-1985, s. 9-12
Macek Jaromír: Publikace severočeských muzeí v letech 1979-1981, s. 13-16
Munzar Jan - Krška Karel: Milešovka osiřela … Za meteorologem RNDr. Františkem Reinem, CSc., s. 17-21
Ulrych J. - Rychlý R.: Problém ochrany unikátních mineralogických ložisek v Českém středohoří, s. 25-33
Breiter K.: Minerogeneze ložiska kassiterrit-sulfidické formace, Hora Sv. Kateřiny v Krušných horách, s. 35-46
Pulpán J. - Vysoký V.: Výskyt pozoruhodného druhu Harpalus xanthopus winkleri Schauberger 1923 v Československu (Coleoptera, Carabidae), s. 47-52
Martínek J.: Bohuslav z Lobkovic a severozápadní Čechy, s. 55-62
Bartůšek V. : Vznik a šíření gymnázií na území Severočeského kraje před školními reformami v 18. století, s. 63-70

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 16 – 1985
Jančárek Petr: Profilace oborového zaměření a specializace muzeí v Severočeském kraji, s. 5-13
Janoušková Danuše: Jak dál ve výchovném systému Mládež a kultura, s. 15-23
Procházka Jiří: III. Celonárodní soutěž kronikářů v Severočeském kraji v letech 1984/85, s. 25-30
Martinec Vladimír: Analýza výstavy “Slované v severních Čechách”, s. 31-40
Tichý Herbert: Ztráty na vejcích a mortalita labutí velkých (Cygnus olor GM) na rybníku v Lenešicích okr. Louny, s. 43-53
Pešková Anna: Zoologická bibliografie časopisu Mitteilungen des Nordböhmischen Excoursions-Klub, s. 55-79
Procházka Jiří: Pražské dělnictvo a severočeští antifašisté v letech 1935-1938, s. 83-90
Streit Vincent: Emil Holub - africký cestovatel a sběratel z hlediska nově zjištěných skutečností, s. 91-104
Hoffmann Jaroslav: Ke snahám o racionalizaci v textilním průmyslu okupovaného pohraničí, s. 105-121
Vondruška Vlastimil: Některé archivní doklady ve studiu lidového oděvu v severozápadních Čechách na konci 18. a na počátku 19. století, s. 123-142

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 17 – 1988
Ulrych Jaromír - Pivec Edvín: Neoidní polymetalická mineralizace v Českém středohoří - Roztoky n. L., s. 7-22
Vysoký Václav: Příspěvek k poznání mravenců Českého středohoří (Hymenoptera: Formicoidea), s. 23-38
Tichý Herbert: 10 let zimního sčítání vodního ptactva v okolí Loun, s. 39-48
Waldhauser Jiří: Problematika pohyblivosti keltského osídlení na základě lokality Radovesice a jiných archeologických reliktů v Severozápadních Čechách, s. 51-77
Budinská Jitka - Král Karel: Příspěvek k ikonografii Teplic 18. století, s. 79-103
Procházka Jiří: Stávka jabloneckých bižuterních dělníků v roce 1937, s. 105-119

Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích, sv. 18 – 1990
Macek Jaromír: Publikační činnost teplického muzea v letech 1945-1990, s. 7-50
Klusáčková Václava: Soupis nálezů mincí uložených v numismatické sbírce Krajského muzea v Teplicích, s. 51-67
Dejmek Vladimír: Zlato a platina pod Tolštejnem, okres Děčín: s. 71-81
Tichý Herbert: Dravci rybníka v Lenešicích, okres Louny, s. 83-88
Wladhauser Jiří: Keltské kostrové hroby z Želenic/Liběšic a Razic na Bílinsku, s. 91-95
Vilím Karel: Spor frýdlantských měšťanů s redernskou vrchností o várečné právo v letech 1608-1616, s. 97-109
Jančárek Petr: Kdo byl Vincenc Zahradník ? Příspěvek k poznání českého národního obrození, s. 111-120
Procházka Jiří: Mzdy textilního dělnictva na Liberecku v letech 1918-1921, s. 121-135

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 19 – 1993
Jankovská Vlasta: Universitní profesor Karl Rudolph - rodák z Teplic v Čechách, s. 7-15
Radoň Miroslav: Dutinové minerály z vrchu Milešovský Kloc v Českém středohoří, s. 17-21
Radoň Miroslav: Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří, s. 23-27
Tichý Herbert: Slípka zelenonohá, Galinula chloropus L., v letech 1976-1990 v okolí Loun, s. 29-35
Táborský Ivan: K faunistice střevlíkovitých severozápadních Čech, s. 37-40
Waldhauser Jiří: Diskuse k laténskému osídlení na Stolové hoře Úhošť v makroregiónu severozápadních Čech, s. 43-55
Waldhauser Jiří: Limity povrchových sběrů pro rekonstrukci sídelních útvarů v laténu B - D v severozápadních Čechách, s. 57-59
Schenk Štěpán Jan: Popis cesty rukojmí - řeholníků kláštera oseckého, odvedených pruským vojskem v sedmileté válce roku 1759, dne 18. listopadu. Z latinského originálu přeložil Josef Machač, s. 61-87
Procházka Jiří: Pánvárna v Hrobě na sklonku roku 1938, s. 89-98
Klusáčková Václava: Nález mincí z 1. poloviny 17. století ve Varnsdorfu, s. 99-115
Michlová Jana: Příspěvek k dějinám knihovny cisterciáckého kláštera v Oseku, s. 117-126
Palata Oldřich: Porcelánové variace. Výstava Severočeského muzea v Liberci., s. 127-132

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 20 – 1995
Radoň Miroslav: Nová lokalita minerálů u obce Doukovičky v České středohoří, s. 7-13
Radoň Miroslav: Dutinové minerály z vrchu Lovčí u Rajdečína v Českém středohoří, s. 15-20
Tichý Herbert: “Severské” druhy vodních ptáků na Lounsku, s. 21-30
Žižková Jitka: Rukopisné zpěvníky jako doklad hudební aktivity teplických měšťanů v 2. polovině 16. století, s. 33-55
Machač Josef: Příběh Josefa Saského, s. 57-61
Ostrovská Sylvia: Teplice roku 1813. Vzpomínky hraběte der Rochechouart, s. 63-70
Spála Radek: Nová teplická synagoga 1882-1938, s. 71-85
Klusáčková Václava - Vilím Karel: Historie spořitelny v Teplicích, s. 87-104
Stará Marcela: Archeologická sbírka Podještědského muzea K. Světlé v Českém Dubu, s. 105-140

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 21 – 1997
Radoň Miroslav - Flasar Ivo: Přírodovědné oddělení a jeho mineralogicko-geologické a zoologické sbírky, s. 9-16
Radoň Miroslav: Geologie Milešovky a jejího okolí, s. 17-21
Budinský Peter: Archeologické oddělení, s. 23-25
Budinský Peter - Muška Jiří: Archeologický výzkum polykulturního naleziště u Nechvalic na
Teplicku v letech 1981-1982. Osídlení od staršího pravěku až po časnou dobu halštatskou, s. 27-55
Klusáčková Václava: Sbírky a činnost historického oddělení, s. 57-62
Chleborádová Bohuslava: Sbírka obrazů, s. 63-74
Ostrovská Sylvia: Návrat obrazů, s. 75-84
Stará Dagmar: Sbírka cínu, s. 85-93
Michlová Jana: Muzejní knihovna, s. 95-97
Michlová Jana: Počátky zámecké knihovny Clary-Aldringenů v Teplicích, s. 99-106
Bursíková Miluše: Oddělení muzejních služeb, s. 107-110
Bursíková Miluše: Problémy odstraňování starých konzervačních prostředků z kovových archeologických nálezů, s. 111-114

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 22 – 1998
Radoň Miroslav: Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic, s. 7-13
Tichý Herbert: Hnízdění Lysky černé, Fulica atra na rybníku v Lenešicích v období 1980-1990, s. 15-22
Budinský Peter - Muška Jiří: Archeologický výzkum polykulturního naleziště u Nechvalic na Teplicku v letech 1981-1982. Osídlení z pozdní doby halštatské až časné doby laténské, s. 23-55
Zilynskyj Bohdan: Teplice a jejich okolí v cestopisné reportáži z roku 1889 (“Zápisky z Čech” Amvrosije Poljanského), s. 57-65
Michlová Jana: 100 let české veřejné knihovny v Duchcově, s. 67-73
Michlová Jana: Nálezy průsvitek - filigránů - papírny z Dubí ve fondu knihovny RMT, s. 75-83
Franzl Thomas: Euroregionen als ein neues Instrument der Regionalanalyse und Regionalplanung. Ergebnisse und Probleme Deutsch-tschechischer Zusammenarbeit vor dem Hintergrund europäischer und nationaler Grenzraumpolitik., s. 85-107

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 23 – 2000
Buchar Jan: Ohlédnutí za životním dílem zooložky Marie Flasarové, s. 5-7
Flasar Ivo: Marie Flasarová – bibliografie, s. 9-18
Radoň Miroslav: Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve východní části Českého středohoří, s. 19-43
Veselý Miroslav: Dobývání uhlí u Starého Šachova, s. 45-54
Tichý Herbert: Ornitologická bibliografie Lounska do r. 2000, s. 55-93
Tichý Herbert: Ornitologické příspěvky v regionálním tisku Lounska v letech 1980-2000, s. 95-103
Bednářová Olga: Teplický zámek ve světle konfiskačního inventáře z roku 1634, s. 105-137
Kvasňová Markéta: Smírčí kříže současného správního území města Krupka, 139-146
Chleborádová Bohuslava: Ohlédnutí za výstavou Procházka stoletím kavalírů – Casanova, s. 147-153
Mesányová Martina: Listopadová revoluce 1989 na Teplicku, s. 155-171

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 24 – 2002
Ostrovská Sylvie: Portréty, krajiny a země, s. 5-21
Wolf Jiří: O rodinných vztazích v předbělohorských Teplicích, s. 21-25
Jalovecká Martina: Volby 1948 na okrese Teplice, s. 25-47
Adamec Dalibor: Až začnou kvést kytičky..., s. 47-113
Radoň Miroslav: Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří, s. 113-189
Radoň Miroslav: A. B. Castelli - významný horník a badatel Českého středohoří, s. 189-235
Herbert Tichý: Prvý výskyt méně běžných druhů ptáků na okrese Louny, s. 235-247
Jan Němec: Kamenina značky Palme 1829 - 1852, s. 247-275

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 25 – 2004
Dvořák Zdeněk: Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny, s. 5-15
Novák F., Pauliš P., Ševců J.: Saponit z Těchlovic u Děčína, s. 15-21
Kavka Josef: Leucit chybí v severočeské neovulkanické oblasti, s. 21-37
Veselý Miroslav: Dolování uhlí u Malé Veleně na Děčínsku, s. 37-65
Rapprich Vladislav: Úhošť u Kadaně: petrologie, geochemie a vulkanologie, s. 65-81
Radoň Miroslav: Okresní školní inspektor Franz S. Wenzel (1853 - 1915) a rozkvět školství na Litoměřicku, s. 81-95
Radoň Miroslav: Profesor Robert Klutschak (1823 - 1903) - znalec Českého středohoří, s. 95-155
Radoň Miroslav: Salhausenský zámeček v Tašově na Ústecku, s. 155-160
Radoň Miroslav: Lesník Ottomar Rotte ze Skalice a Rotterův kámen, s. 160-165
Wolf Jiří: Alfons Dopsch, s.165-169
Wolf Jiří: Heuristická poznámka k dějinám kláštera Strážkyň Božího hrobu ve Světci v 16. století, s. 169-173
Wolf Jiří: Nápisy na Teplicku, s. 173-189
Wolf Jiří: Barokní "vanitas" na epigrafických památkách z Teplicka, s. 189-194
Markéta Kvasňová: Ohlédnutí za tajemnými pověstmi i skutečnostmi teplického regionu, s. 194-201
Chleborádová Bohuslava: Zapomenutý sběratel Charles Antoine de Ligne a neznámé kresby starých mistrů ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích, s. 201-218

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 26 – 2006
Radoň Miroslav: Georg Bruder – geolog a pedagog, s. 5 - 44
Hurník Stanislav: Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru, s. 45-54
Zelenka Přemysl: Stratigrafie, litologie a tektonika křídových sedimentů na Litoměřicku, s. 55-60
Veselý Miroslav: Nejstarší kutací pokusy na hnědé uhlí u Velkého Března, s. 61-108
Jaroš Pavel: Pokus o posílení populace astry alpské (Aster alpinus L.) na Bořeni, s. 109-112
Jaroš Pavel, Bejček Vladimír, Tejrovský Vít, Holuša Jaroslav, Moravec Pavel, Volf Ondřej, Chobot Karel: Lokality soustavy Natura 2000 v okresech Most a Teplice, s. 113-132
Petercsák Tivadar: Les v životě lidí severního Maďarska, s. 133-146
Boušková Pavlína: Testamenty teplických měšťanů v době předbělohorské, s. 147-200
Wolf Jiří: Bílinská fara v době předbělohorské a jan peit Houstonský (kulturněhistorická marginálie) , s. 201-206
Wolf Jiří: Adendum k nápisům na Teplicku, s. 207-212
Vilím Karel: Židovská náboženská obec a teplické lázně v 16. – 19. století, s. 213-220
Bureš Jiří: Mit Gott für Kaiser und Vaterland!, s. 221-227
Chleborádová Bohuslava: Amatérská šlechtická kresba ze sbírek Regionálního muzea v Teplicích, s. 228-238
Radoň Miroslav: Zajímavé sklaní útvary v Českém středohoří, s. 239-270

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 27 – 2008
Radoň Miroslav: Fritz Seemann - geolog a nejnadanější žák profesora J. E. Hibsche, s. 5-12
Radoň Miroslav: Franz Wolf von Wolfinau - geolog a středoškolský profesor z Litoměřic, s. 13-26
Radoň Miroslav: Anton Seidel - pedagog, botanik a mineralog z Jílového u Děčína, s. 27-34
Radoň Miroslav: Egidius Leopold Hanke - poštmistr a sběratel minerálů Českého středohoří, s. 35-40
Radoň Miroslav: Fritz Leitenberger - obchodník s minerály z Litoměřic, s. 41-54
Radoň Miroslav: Josef Schubert - sběratel a obchodník s minerály z Ústí nad Labem, s. 55-64
Radoň Miroslav: Vlastivědný badatel Hermann Gustav Mader, s. 65-82
Radoň Miroslav: Ottomar Rotter ze Skalice - dodatek, s. 83-84
Valečka Jaroslav, Zelenka Přemysl: Stratigrafie, litologie atektonika křídových sedimentů na Bílinsku, s. 85-94
Vilím Karel: Tepličtí hasiči a jejich předchůdci od 16. století do roku 1945, s. 95-106
Wolf Jiří: Duchcovská společnost v době barokní, s. 107-128
Wolf Jiří: Charles Samaran, s. 129-132
Koblasa Pavel: Příspěvek k dějinám fideikomisního panství Duchcov, s. 133-140
Rusó Alexandra a kol.: Výročí Květoslavy Šimkové, s. 141-142
Smrček Antonín: Říjen 1918 v Teplicích, s. 143-196
Radoň Miroslav : Nejsevernější výskyt čolka horského v České republice, s. 197-200
Boček Bohuslav, Čeřovský Vladimír: Několik netypických hnízdišť břehule říční (Riparia riparia) v Ústeckém kraji, s. 201-204
Čeřovský Vladimír: Příspěvek k hypsometrickému rozšíření strnada lučního (Miliaria calandra) v Krušných horách, s. 205-206
Filipek Dana: Teplický divadelní svět v letech 1874-1919 aneb Retrospektivní pohled do zákulisí vybraných divadelních vedení, s. 207-220
Moučková Barbora: Gotická knižní vazba a typologie gotických vazeb cisterciáckého klášteru v Oseku, s. 221-236
Dvořáková Jaroslava: Keramický průmysl v Teplicích, s. 237-248
Chleborádová Bohuslava: Kristův kostel zvaný Zelený, s. 249-258

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 28 – 2010
Radoň Miroslav: Robert Karl rytíř von Weinzierl (1855-1909) - archeolog v Lovosicích a Teplicích, s. 5-64
Radoň Miroslav: Rudolf Raffelt (1859-1884) - předčasně zesnulý nadějný pedagog a mineralog, s. 65-88
Radoň Miroslav: Mannsteinův kámen u Velemína a „měsíční kameny“, s. 89-98
Radoň Miroslav: Barokní pomník u Borče, s. 99-104
Čeřovský Vladimír, Boček Bohuslav: Obratlovci Zámecké zahrady v Teplicích, s. 105-108
Vysoký Václav: Poznámky k výskytu některých bezobratlých (Coleoptera, Hymenoptera) v Zámecké záhradě v Teplicích, s. 109-112
Boček Bohuslav: Bylinné patro Zámecké zahrady v Teplicích, s. 113-118
Čeřovský Vladimír: Avifauna přírodní rezervace Malhostický rybník v letech 2009 a 2010, s. 119-124
Wolf Jiří, Kofroňová Petra, Váša Hynek : Poznámka k ocasatým obojživelníkům (Amphibia, Urodela) na Teplicku, s. 125-132
Duchek Karel: Několik osobních poznatků k bionomii druhu Euchalcia consona Fabricius 1787, s. 129-132
Cajthaml Marek: Teplické účelové známky a ražebny, s. 133-158
Kilián Jan: Evangelické hnutí v Hrobu na přelomu 19. a 20. století, s. 159-164
Keller Viktor: Novodobé dějiny Teplic a Teplicka očima pamětníků - současný stav muzejního výzkumu a úkoly do budoucna, s. 165-168
Němečková Eva: Krejčovské a ševcovské cechy v Bílině a Krupce v raném novověku, s. 169-192
Mlnařík František: Rešerše „Zapomenutí hrdinové“, obec Svádov a její němečtí antifašisté v době odsunu, s. 193-202
Rusó Alexandra: PhDr. Peter Budinský - dlouholetý pracovník Regionálního muzea v Teplicích, s. 203-213
Chleborádová Bohuslava: K životnímu jubileu historičky Mgr. Jitky Budinské, s. 214-216
Michlová Jana: Poznámky k provozování divadelních společností v Teplicích na přelomu 18. a 19. století, s. 217-225

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 29 – 2012
Keller Viktor: Nouzové poukázky z let 1848 - 1849 ve sbírce Regionálního muzea v Teplicích, s. 5-18
Keller Viktor: Teplice a berlínská olympiáda 1936, s. 19-28
Chleborádová Bohuslava: PORTRÉTY KRAJINY, Anton Josef Lewý (1845 - 1897) - ohlédnutí za výstavami, s. 29-54
Cajthaml Marek: Účelové známky okresu Teplice, s. 55-82
Němečková Eva: Město Most na sklonku třicetileté války a tamní válečné dozvuky, s. 83-94
Matasová Kateřina: Těžařky v cínovém hornictví Krupky v první polovině 16. století, s. 95-108
Křenková Zuzana: Pohřebiště pánů z Vřesovic v zaniklém klášteře františkánů observantů v Krupce, s. 109-114
Mlnařík František: Politické případy Okresního soudu v Ústí nad Labem v roce 1949, s. 115-150
Kukal Dušan: Prvenství Teplic ve zbudování pravidelné tramvajové malodráhy, s. 151-154
Michlová Jana: Stopy prvních veřejných čítáren, půjčoven knih v 19. století a městské knihovny 1. poloviny 20. století v Teplicích, s. 155-176
Půlpán Mirek a Radoň Miroslav: Kameny a kamenné artefakty z hrobů bylanské kultury v Lovosicích, s. 177-190

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 30 – 2014
Klášterková Eva: Jitka Budinská (1940-2014) a Jaroslava Dvořáková (1948-2014), s. 5 – 8
Boušková Pavlína: Sociální distinkce teplických měšťanů v předbělohorském období, s. 9 - 16
Wolf Jiří: Dva deníkové fragmenty z let 1646-1647 a 1648 ve fondu mosteckého okresního archivu, s. 17 - 24
Wolf Jiří: Lokální dějiny a evropské kulturněhistorické bádání (marginálie ke kontextu regionálních studií), s. 25 - 30
Bureš Jiří: Příčiny úmrtí populace města Duchcova v první polovině 19. století, s. 31 - 40
Černý Milan: Duchcovská chrámová kapela ve druhé polovině 17. století, s. 41 - 52
Kašparová Markéta: Perníkářství a formy na perník ze sbírek RMT, s. 53 - 62
Keller Viktor: Teplice v období pražského jara, s. 63 - 78
Neuvirt Radim: Psí známky města Teplic, s. 79 - 102
Mlnařík František: Vojenský zápisník Adolfa Bláhy 1904-1907, s. 103 - 114
Soukup Michal B.: Několik poznámek o archeologii vrcholného středověku a raného novověku v Teplicích, s. 115 - 128
Michlová Jana: Poznámky k 90. výročí otevření nového městského divadla v Teplicích, s. 128 - 146
Radoň Miroslav: Nový nález fosilní včely z terciéru Českého středohoří, s. 147 - 154
Vlček Roman: Batrachofauna a herpetofauna EVL Kateřina mokřad v letech 2013-2014, s. 155 - 162
Joza Vít: Příspěvek ke květeně Teplicka, s. 163 - 177

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 31 - 2016
Radoň Miroslav: Wilhelm Fuchs - obchodník s minerály v Teplicích, str. 5 - 50
Radoň Miroslav: Ludwig Mayer - železniční úředník a sběratel, str. 51 - 76
Radoň Miroslav: Julius Frieser - soudní úředník a sběratel minerálů, str. 77 - 106
Radoň Miroslav: Arthur Scheit - mineralog a středoškolský profesor, str. 107 - 130
Žemlička Miroslav: Nálezy zavíječe zimostrázového a některých nepůvodních vzpřímenkovitých druhů v Teplicích (Lepidoptera: Crambidae, Gracillaridae), str. 131 - 136
Joza Vít: Příspěvek ke květeně Teplicka II., str. 137 - 146
Kursová Lucie: Sedmdesátiny PhDr. Alexandry Rusó, str. 147 - 148
Černý Milan: Účetní zprávy o hudebně liturgickém provozu při teplickém kostele svatého Jana Křtitele ve druhé polovině 17. století, str. 149 - 164
Neuvirt Radim: Psí známky okresu Teplice I. - Teplice, str. 165 - 206
Michlová Jana: Poznámky k minulosti zámecké knihovny Clary-Aldringenů, str. 207 - 214

Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích, sv. 32 - 2018
Radoň Miroslav: Vzpomínka na pana RNDr. Norberta Krutského (1932-2018), str. 5
Joza Vít: Příspěvek ke květeně Teplicka III., str. 53
Wolf Jiří: K význačnému životnímu jubileu PhDr. Jany Perutz Michlové, str. 65
Wolf Jiří: Corrigenda k nápisům teplického okresu, str. 67
Wolf Jiří: Rodinné zápisky Jana Václavovic Bílského souseda teplického a jeho dětí z let 1590-1630 (heuristická poznámka k neznámému rukopisu), str. 71
Wolf Jiří: Prvotisky knihovny Regionálního muzea v Teplicích jako kulturněhistorický pramen (předběžná poznámka k možnostem jejich budoucího studia), str. 81
Kursová Lucie: Životní výročí PhDr. Petra Budinského, str. 93
Kursová Lucie: Životní jubileum PhDr. Milana Zápotockého, CSc., str. 95
Perutz Michlová Jana: Pěvecký spolek Slavík Lidumil a jeho ženský sbor v letech 1934-1938, str. 97
Černý Milan: Hudební aktivity při kostele svatého Jana Křtitele ve Flájích během první poloviny 18. století, str. 101
Neuvirt Radim: Psí známky okresu Teplice II. - Okresy Duchcov a Bílina, str. 123
Mjalovský Vladimír: Sudetoněmecká numismatická společnost, str. 169